Våra webbsidor: 

  • sv
  • nb
  • da
  • fi

Förändringar hos Touratech i Norden

For English version, please scroll down

Förändringar hos Touratech – snabbare leveranser och fler upplevelser

Under 15 år har Touratech Nordic & Touratech Experience försett nordiska kunder med tillbehör och upplevelser på motorcykel. Det är nu dags att ta båda bolagen in i framtiden.

 

Touratech Nordic blir en del av Touratech GmbH

Försäljning och leveranser av Touratech-produkter till Norden kommer från och med 1 juli 2021 ske direkt från Touratech GmbH’s produktionsanläggning i Tyskland.

”Touratech GmbH har de senaste åren skapat en toppmodern leverans-, support- och logistikanläggning i Tyskland. Att låta leveranser till Norden gå direkt från Tyskland till kund är en naturlig utveckling som säkerställer både tillgänglighet och snabba leveranser även i framtiden” – säger David Johansson VD

I stället för en dedikerad Touratech-butik i Sverige kommer nu ett återförsäljarnät att byggas upp i Norden. Detta ger nordiska kunder lokal tillgång till produkterna, oavsett vilket land de bor i.

Touratech Nordic fortsätter verksamheten precis som vanligt till och med den 30 juni 2021 då butiken i Lidköping stänger. Touratech Nordic-personal finns dock tillgänglig för leveranser, support och assistans under en övergångsperiod även efter den 1 juli 2021.

 

Touratech Experience blir Ride Nordic

I samband med dessa förändringar kommer David Johansson, VD för Touratech Nordic och Touratech Experience, ta upplevelseverksamheten till en ny nivå.

”I början av 2000-talet körde jag motorcykel från Sverige till Sydafrika. En resa på drygt 3000mil och minst lika många upplevelser! Denna resa var grunden till att jag startade Touratech Nordic för 15 år sedan och Touratech Experience några år senare. Det nu hög tid att släppa produktförsäljningen så att jag och mitt team kan fokusera till 100% på körupplevelser åt våra fantastiska kunder!” – säger David Johansson

Verksamheten utvecklas med flera nya resor och utbildningar de kommande åren. Partnerskapet med BMW Motorrad fördjupas, där ett exempel är evenemanget BMW Motorrad Nordic Safari som tar deltagarna till nya spännande platser i Norden varje år. Ett annat exempel är On Road (asfalts) utbildningar och resor, både i Norden och utomlands, som kommer att finnas på programmet till 2022.

”Att utveckla nya upplevelser tillsammans med BMW Motorrad och deras återförsäljare i Norden är något som vi verkligen ser fram emot! Vi kommer även ha ett fortsatt samarbete med Touratech GmbH och flera av våra ”gamla” kollegor runt om i värden. Men då endast på upplevelsesidan som certifierad Touratech A.R.T.T.-partner.” –  fortsätter David Johansson

Touratech Experience AB byter i samband med dessa förändringar namn till Ride Nordic AB. Det är dock inget som påverkar verksamheten. David Johansson är fortsatt 100% ägare av företaget. Samtliga resor, utbildningar, upplevelser och certifieringar finns kvar. Organisationsnummer, resegarantier, lokaler, personal osv. är samma som tidigare.

Du som Touratech Experience-kund behöver inte göra något alls – förutom att vänja dig vid ett nytt företagsnamn, ny logga och ännu fler spännande upplevelser!

 

 

Ride Nordic hemsida >>>

 

Changes at Touratech – faster deliveries and more experiences

For 15 years, Touratech Nordic & Touratech Experience has provided Nordic customers with accessories and motorcycle experiences. It is now time to take both companies into the future.

 

Touratech Nordic becomes part of Touratech GmbH

Sales and deliveries of Touratech products to the Nordic region will from July 1, 2021 take place directly from Touratech GmbH’s production facility in Germany.

“In recent years, Touratech GmbH has created a state-of-the-art delivery, support and logistics facility in Germany. Allowing deliveries to the Nordic region to go directly from Germany to the customer is a natural development that ensures easy access and fast deliveries also in the future “– says David Johansson CEO

Instead of one dedicated Touratech shop in Sweden, a dealer network will now be set up in the Nordic region. This will allow Nordic customers local access to the products, regardless the country they live in.

Touratech Nordic will continue operations as usual until June 30, 2021 when the store in Lidköping closes. However, Touratech Nordic staff are available for deliveries, support and assistance during a transitional period even after July 1, 2021.

 

Touratech Experience becomes Ride Nordic

Together with these changes, David Johansson, CEO of Touratech Nordic and Touratech Experience, will take the experience business to a new level.

“In the early 2000s, I rode my motorcycle from Sweden to South Africa. A journey of 30 000 km and just as many experiences! This tour was the reason I started Touratech Nordic 15 years ago and Touratech Experience a few years later. The time has now come to drop product sales, so that my team and I can focus 100% on riding experiences for our fantastic customers! ” – says David Johansson

The company will expand with several new tours and trainings in the upcoming years. The partnership with BMW Motorrad is deepened, one example is the BMW Motorrad Nordic Safari, which takes the participants to new exciting locations in the Nordic region every year. Another example is On Road (asphalt) training and tours, in the Nordic region and abroad, which will be in the program from 2022.

“To develop new experiences together with BMW Motorrad and their dealers in the Nordics is something we really are looking forward to! We will also have a continued cooperation with Touratech GmbH and several of our “old” colleagues around the world, but only on the experience side as a certified Touratech A.R.T.T. partner. ” – continues David Johansson

Together with these changes, Touratech Experience AB will change its name to Ride Nordic AB. However, this does not affect the business. David Johansson is still 100% owner of the company. All tours, trainings, experiences and certifications remain. Organization number, travel guarantees, premises, staff, etc. is the same as before.

As a Touratech Experience customer, you do not have to do anything at all – apart from getting used to a new company name, new logo and even more exciting experiences!

 

 

Ride Nordic website >>>